08. 02. 2018 | vijesti
Nove komunalne odluke

smeće

 

 

Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada ovdje..

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dicmo ovdje.