04. 10. 2013 | Top navigation
Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela: MARKO VUKAS, dipl.iur. 

Viši stručni suradnik za proračun: DRAGO JUKIĆ

Viši upravni referent: JELENA BILAN

Referent - komunalni redar: JOŠKO BILOKAPIĆ