JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE DICMO U 2024. GODINI

Image
  • 6. May 2024.

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 4/2021) općinski načelnik Općine Dicmo raspisuje

                                                                                                                JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dicmo u 2024. godini

Općinsko vijeće Općine Dicmo povodom Dana Općine Dicmo 25.srpnja, dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama za osobita postignuća i doprinos od značaja za ukupni gospodarski i društveni život Općine Dicmo, za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za Općinu Dicmo iz područja kulture, tehničke kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja, prosvjete, zdravstva, socijalne skrbi, sporta, vatrogastva te osobama koje su svojim radom značajno pridonijeli ugledu i napretku Općine Dicmo i to:

1. Nagrada Općine Dicmo

2. Plaketa Općine Dicmo

3. Povelja počasni građanin općine Dicmo

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja: Nagrada Općine Dicmo i Plaketa Općine Dicmo imaju: općinski načelnik, najmanje 1/3 članova općinskog vijeća, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice, udruge i građani.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje i dodjelu Povelje počasni građanin Općine Dicmo ima najmanje 1/3 članova općinskog vijeća i općinski načelnik.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Dicmo podnosi se u pisanom obliku općinskom načelniku Općine Dicmo

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Dicmo sadrži sljedeće podatke:

- ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga

- prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga (fizička osoba prilaže presliku osobne iskaznice, pravna izvod iz sudskog registra, a udruga rješenje o upisu u registar udruga)

- ime i prezime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratki životopis)

- naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog

- detaljno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja

- odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga

- mišljenje tijela Republike Hrvatske nadležnog za odnose s inozemstvom ako je za proglašenje počasnim građaninom Općine Dicmo predložen strani državljanin

Prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je  predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dicmo, Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo, s naznakom „Za dodjelu javnog priznanja Općine Dicmo u 2024. godini - ne otvaraj” do zaključno 21.  svibnja 2024. godine 

Sve potrebne informacije vezane za Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Dicmo, mogu se dobiti putem telefona 021/837-937, te elektroničke pošte opcina@dicmo.hr

KLASA:   061-01/24-01/1

URBROJ: 2181-21-02-24-1

Dicmo Kraj, 06. svibnja 2024. godine  

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                              Petar Maretić,v.r.

Javni poziv

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dicmo 

Dokumenti

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab