Novosti

Images
 • 31. May 2023.

Održana 15. sjednica općinskog vijeća

U ponedjeljak 29. svibnja 2023. godine održana je 15. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo. Većinom glasova je usvojeno Godišnje Izvješće o izvršenju proračuna Općine Dicmo za 2022. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, Odluka o komunalnom redu Općine Dicmo, Zaključak po Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Zaključak po Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika  o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Ana a jednoglasno usvojena Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Ana.

Images
 • 26. May 2023.

15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DICMO

U ponedjeljak 29. svibnja 2023. godine s početkom u 18 sati održati će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Dicmo. Dnevni red možete pogledati ovdje

Images
 • 10. May 2023.

OBAVIJEST O NOVOM RADNOM VREMENU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

od 01. svibnja 2023. godine rad Reciklažnog dvorišta Dicmo biti će organiziran pet dana u tjednu prema rasporedu :

PONEDJELJAK: 12:00-20:00 sati

UTORAK-PETAK: 07:00-15:00 sati

SUBOTOM, NEDJELJOM I PRAZNIKOM: ZatvorenoImages
 • 28. April 2023.

Održana 14. sjednica općinskog vijeća

Jučer, 27. travnja 2023. godine u općinskoj vijećnici Općine Dicmo održana je 14. sjednica općinskog vijeća, na kojoj je usvojeno deset točaka dnevnog reda. Većinom glasova vijećnici su donijeli Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Dicmo, Odluku o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Dicmo i Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dicmo, a jednoglasno Izmjene i dopune proračuna Općine Dicmo za 2023. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dicmo u 2022. godinu, Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini na području Općine Dicmo, Izvješće o radu DVD-a Sv. Jakov Dicmo za 2022. godinu, Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Dicmo, Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Dicmo i Odluku o oslobađanju obveze plaćanja ugovorene cijene programa dječjeg vrtića Ana – Dicmo za mjesec svibanj. 

Images
 • 19. April 2023.

Načelnik Općine Dicmo prisustvovao svečanom uručivanju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023.

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić svečano je uručila Ugovore o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.
Općini Dicmo dodijeljen je maksimalni iznos od 29.040,00 eura / 218.801,88 kn.
Images
 • 13. April 2023.

RADIONICA OD POTREBE DO (SUFINANCIRANOG) PROJEKTA PUTEM STRATEGIJA LAG-a

Pozivamo sve zainteresirane mještane Općine Dicmo na sudjelovanje na radionici Lokalne akcijske grupe Zagora za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje od 2023.- 2027. godine. Kako bi se izradila što kvalitetnija i lokalnom području primjerenija Strategija neophodno je prikupiti mišljenja i spoznati potrebe lokalnog stanovništva, poljoprivrednika i gospodarstvenika.


Nadamo se da se vidimo u što većem broju 
Images
 • 11. April 2023.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u području kulture, civilnog društva, te financiranje svih ostalih udruga koje nisu u okviru sporta Općine Dicmo za 2023. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/2015 i 37/2021), članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 3/2023), te članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 5/2022 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Dicmo, raspisuje

 

 

 

Javni poziv za financiranje  javnih potreba u području kulture, civilnog društva, te financiranje svih ostalih udruga koje nisu u okviru sporta

 

Općine Dicmo u 2023. godini

 

 

Općina Dicmo poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, civilnog društva, te sve ostale udruge koje nisu u okviru sporta da se prijave za financijsku podršku projektima, programima, aktivnostima i manifestacijama koji doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Dicmo u navedenim područjima.

 

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

Ø  Kultura

Ø  Civilno društvo

Ø  Ostala područja koja nisu u okviru sporta 

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 17.662,68 EUR

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 300,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 8.000,00 EUR.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 15.04.2023. godine

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta/programa u sklopu ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

 

Sufinancirat će se provedba sljedećih projekata/programa:

 

- Programi/projekti poticanja i unapređenje kulturno-umjetničkog amaterizma

- Programi/projekti poticanja jednodnevnih i višednevnih manifestacija u kulturi;

- Programi/projekti poticanja socijalne skrbi i humanitarne zaštite;

- Programi/projekti poticanja obilježavanja Domovinskog rata

- Programi/projekti mladih, te osoba treće životne dobi;

- Programi/projekti brige o osobama s posebnim potrebama

- Programi projekti ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Dicmo.

 

 

 

Prijavu programa/projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje godinu dana u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u području kulture, civilnog društva, te sve ostale udruge koje nisu u okviru sporta što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Dicmo te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 

1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

 

 • Obrazac opisa programa ili projekta
 • Obrazac proračuna programa ili projekta
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora
 • Obrazac ocjene kvalitete programa ili projekta
 • Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta


Prilozi:

 • Dokaz o registraciji
 • Potvrda nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana za dostavu ponude)

 

2. Obrasci financijskog izvještavanja po završetku projekta ili programa

 

 • Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu
 • Obrazac financijskog izvješća provedenog programa ili projekta

 

 

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Dicmo (www.dicmo.hr) zajedno s ovim Javnim pozivom. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa.

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Dicmo ) na sljedeću adresu:

 

 

Općina Dicmo

Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo

 

Prijava na  Javni poziv za financiranje javnih potreba

u kulturi, civilnom društvu te financiranje svih ostalih udruga koje nisu u okviru sporta Općine Dicmo u 2023. godini

 

- NE OTVARATI -

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje javnih potreba u kututi, civilnom društvu, te financiranju svih ostalih udruga koje nisu u okviru sporta Općine Dicmo u 2023. godini.

 

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@dicmo.hr, najkasnije 15 dana prije isteka natječaja.

 

 

 

 

KLASA:  402-01/23-01/2

URBROJ:2181-21-02-23-1

Dicmo Kraj, 15. ožujka 2023. godine

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                 Petar Maretić, v.r.


Obrasci:

Upute prijaviteljima 

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna programa ili projekta 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Obrazac ocjene kvalitete programa ili projekta

Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu

Obrazac financijskog izvješča provedenog programa ili projekta 

Temeljni akt - Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo broj 3/2023)

 

Images
 • 7. April 2023.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/2008, 61/2011, 04/2018 i 112/2019), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik/ica za projekte u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dicmo, dana 07. travnja 2023. godine objavljuje  POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA. Images
 • 5. April 2023.

Održane pripreme za državnu maturu

Tijekom ožujka u općinskoj vijećnici u Općini Dicmo uspješno su održane pripreme za državnu maturu u suradnji s prof. matematike i informatike, savjetnicom Olgom Nerlović te mag. philol. russ, mag. anthrop. i mag. rel. int. Viktorijom Bahmatovom Nerlović.  Maturanti su imali priliku besplatno obnoviti svoje znanje iz matematike i engleskog jezika. Puno uspjeha želimo svim maturantima tijekom polaganja ispita.

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab