Novosti

Images
 • 12. July 2023.

JAVNI POZIV - NC-KRA-1018

Objavljen javni poziv nositeljima prava na nekretninama koja neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta - NC-KRA-1018
Images
 • 12. July 2023.

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI POSTUPAK STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DICMO

Dana 12. srpnja 2023. donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Dicmo. 

Images
 • 7. July 2023.

POZIV NA JAVNI UVID

Temeljem odredbi članka 131.-133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,
110/19, 144/21
, 114/22, 114/22, 04/23), Odluke o nerazvrstanim cestama u općini Dicmo, Klasa:
021
-01/09-01/36, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama, Klasa: 021-01/20-01/28, upravitelj nerazvrstanih cesta OPĆINA DICMO, KRAJ 43, 21232 DICMO, i izrađivač elaborata tvrtka Geo-mond d.o.o. objavljuju:                                    POZIV NA JAVNI UVIDnositeljima prava na nekretninama na kojima je izvedena i koje graniče
s nekretninama na kojima
su izvedene sljedeće nerazvrstane c
este i komunalna infrastruktura:
Oznaka ceste: nerazvrstana cesta NC-ERC-5
Opis dionice:
Ercegovci, od LC 6260 prema parcelama u polju, Šibjevine
Oznaka ceste: nerazvrstana cesta NC-PRI-110
Opis dionice:
Prisoje, Mojanka, od DC 1 kroz Podruge
Oznaka ceste: nerazvrstana cesta NC-KRU-55
Opis dionice:
Krušvar, Od ŽC 6121 prema Batarelo, novi put
Oznaka ceste: nerazvrstana cesta NC-KRU-1019
Opis dionice:
Krušvar, prespoj ŽC 6121 s novim putem prema Batarelo
Oznaka ceste: nerazvrstana cesta NC-KRU-53
Opis dionice:
Krušvar - Ercegovci preko polja, od LC 6260 do LC 67086
Oznaka ceste: nerazvrstana cesta NC-SUŠ-172
Opis di
onice: Sušci, od LC 67035 do Rusić, sporedni put
Oznaka ceste: nerazvrstana cesta NC-PRI-133
Opis dionice:
Mojanka, od stare željezničke pruge uz Mirčetine staje do Mirčetinih njiva
Oznaka ceste: nerazvrstana cesta NC-PRI-1015
Opis dionice:
Prisoje, Mojanka, od Bilana prema ogradiDatum započinja
nja radova: 07.07.2023.Snimke izvedenog stanja ner
azvrstanih cesta, te pripadajuće geodetske elaborate nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Marijo Mirčeta, Geo-mond d.o.o.,Vinogradska 37, Split. Općina Dicmo će, na datum započinjanja radova, započeti s obilježavanjem granica zemljišta nkojima se nalaze predmetne ceste, sve uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije.
P
ozivaju se nositelji prava na nekretninama na kojima su izvedene i koje graniče sa nekretninama na kojima su izvedene navedene nerazvrstane ceste da dođu na javni uvid u geodetske snimke i elaborate izvedenog stanja, koji će se održati u četvrtak 13.07.2023. od 13:00 do 15:00 sati, u vijećnici Općine Dicmo, Kraj 43, 21232 Dicmo. Prilikom javnog uvida zainteresirani će moći dobiti stručna pojašnjenja vezana uz postupak izrade geodetskih snimki izvedenog stanja pripadajućih geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta.

Images
 • 29. June 2023.

Započeti radovi na građenju i opremanju Tematskog parka povijesnih putova i željezničke postaje "RERA"

Izvođač radova je uveden u posao 15. lipnja 2023. godine, te ima rok za završetak radova 4 mjeseca. Prostor gdje se gradi tematski park je prostor kuda je prolazila uskotračna pruga koja je spajala Sinj i Split u prošlom stoljeću.  Istom trasom prolazila je i antička cesta a danas hodočasnička staza Gospi Sinjskoj. Ovaj prostor će privući mnoge mještane i turiste a posebice će koristiti za organizaciju raznih edukativnih programa poput nastave u prirodi. 


Images
 • 27. June 2023.

OPĆINA DICMO NABAVILA KOMUNALNO VOZILO

U cilju unaprjeđenja komunalnog održavanja i smanjena troškova za isto Općina Dicmo je nabavila prvo komunalno vozilo. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 11.800,00 € što je gotovo 50% učešća. Projekt će uvelike unaprijediti komunalni standard na području Općine, omogućiti bolje obavljanje komunalnih djelatnosti i isporuku komunalnih usluga.Images
 • 16. June 2023.

POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/2008, 61/2011, 04/2018 i 112/2019), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice  Jedinstvenog upravnog odjelu Općine Dicmo, dana 16. lipnja 2023. godine objavljuje  POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA. 


Images
 • 7. June 2023.

Financiranje troškova javnog prijevoza za izvannastavne aktivnosti - POZIV

Pozivaju se učenici s prebivalištem na području Općine Dicmo koji su kao amateri uključeni u umjetničke, kulturne i druge programe te sportske aktivnosti, da mogu podnijeti zahtjev za financiranje troškova prijevoza za mjesec srpanj i kolovoz 2023.


Zainteresirani korisnici uz zahtjev dužni su dostaviti;

 • dokaz o prebivalištu (preslik osobne iskaznice ili potvrdu nadležne policijske postaje o prebivalištu)
 • dokaz o članstvu u sportskom klubu ili potvrdu škole ili ustanove o sudjelovanju u umjetničkim, kulturnim odnosno drugim programima
 • izjavu da troškove prijevoza ne ostvaruju po drugoj osnovi ( za maloljetnike izjavu daje jedan od roditelja)
Images
 • 5. June 2023.

RASPORED SAKUPLJANJA PAPIRA I PLASTIČNE AMBALAŽE TE GLOMAZNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DICMO

  Raspored sakupljanja 

Sakupljanje glomaznog otpada: Prvi i treći četvrtak u mjesecu uz prethodnu najavu davatelju usluge minimalno 3 dana prije odvoza od 09 do 13 sati, radi dogovora o načinu i terminu preuzimanja, na broj 021/668-182 ili email: glomazni.otpad@cistoca-ck.hr

Raspored sakupljanja papira i plastične ambalaže: 


 SIČANE - SUŠCI - KRAJ:  06.lipnja, 07. srpnja, 04. kolovoza, 06. rujna, 05. listopada, 06. studenog, 05. prosinca

OSOJE - PRISOJE - KRUŠVAR - ERCEGOVCI: 07. lipnja, 07. srpnja, 07. kolovoza, 07. rujna, 06. listopada, 07. studenog, 06. prosinca


Korisnici usluge dužni su spremnike za komunalni otpada na dan odvoza , prema rasporedu, iznijeti na prvu javnu površinu, na način da ne ometaju javni promet na kolniku ili pješačkoj stazi. 
Images
 • 2. June 2023.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE DICMO U 2023. GODINI

 

            Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 4/2021) općinski načelnik Općine Dicmo raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dicmo u 2023. godini

 

 

Općinsko vijeće Općine Dicmo povodom Dana Općine Dicmo 25.srpnja, dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama za osobita postignuća i doprinos od značaja za ukupni gospodarski i društveni život Općine Dicmo, za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za Općinu Dicmo iz područja kulture, tehničke kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja, prosvjete, zdravstva, socijalne skrbi, sporta, vatrogastva te osobama koje su svojim radom značajno pridonijeli ugledu i napretku Općine Dicmo i to:

 

1. Nagrada Općine Dicmo

2. Plaketa Općine Dicmo

3. Povelja počasni građanin općine Dicmo

 

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja: Nagrada Općine Dicmo i Plaketa Općine Dicmo imaju: općinski načelnik, najmanje 1/3 članova općinskog vijeća, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice, udruge i građani.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje i dodjelu Povelje počasni građanin Općine Dicmo ima najmanje 1/3 članova općinskog vijeća i općinski načelnik.

 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Dicmo podnosi se u pisanom obliku općinskom načelniku Općine Dicmo

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Dicmo sadrži sljedeće podatke:

- ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga

- prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga (fizička osoba prilaže presliku osobne iskaznice, pravna izvod iz sudskog registra, a udruga rješenje o upisu u registar udruga)

- ime i prezime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratki životopis)

- naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog

- detaljno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja

- odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga

- mišljenje tijela Republike Hrvatske nadležnog za odnose s inozemstvom ako je za proglašenje počasnim građaninom Općine Dicmo predložen strani državljanin

 

Prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je  predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dicmo, Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo, s naznakom „Za dodjelu javnog priznanja Općine Dicmo u 2023. godini - ne otvaraj” do 16. lipnja 2023. godine 

Sve potrebne informacije vezane za Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Dicmo, mogu se dobiti putem telefona 021/837-937, te elektroničke pošte opcina@dicmo.hrKLASA:061-01/23-01/1

URBROJ: 2181-21-02-23-1

Dicmo Kraj, 02. lipnja 2023. godine  

 

 

                                                         

                                                                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                          Petar Maretić, v.r. 


Javni poziv

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dicmo 

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab