Novosti

Images
 • 11. April 2023.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u području kulture, civilnog društva, te financiranje svih ostalih udruga koje nisu u okviru sporta Općine Dicmo za 2023. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/2015 i 37/2021), članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 3/2023), te članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 5/2022 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Dicmo, raspisuje

 

 

 

Javni poziv za financiranje  javnih potreba u području kulture, civilnog društva, te financiranje svih ostalih udruga koje nisu u okviru sporta

 

Općine Dicmo u 2023. godini

 

 

Općina Dicmo poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, civilnog društva, te sve ostale udruge koje nisu u okviru sporta da se prijave za financijsku podršku projektima, programima, aktivnostima i manifestacijama koji doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Dicmo u navedenim područjima.

 

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

Ø  Kultura

Ø  Civilno društvo

Ø  Ostala područja koja nisu u okviru sporta 

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 17.662,68 EUR

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 300,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 8.000,00 EUR.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 15.04.2023. godine

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta/programa u sklopu ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

 

Sufinancirat će se provedba sljedećih projekata/programa:

 

- Programi/projekti poticanja i unapređenje kulturno-umjetničkog amaterizma

- Programi/projekti poticanja jednodnevnih i višednevnih manifestacija u kulturi;

- Programi/projekti poticanja socijalne skrbi i humanitarne zaštite;

- Programi/projekti poticanja obilježavanja Domovinskog rata

- Programi/projekti mladih, te osoba treće životne dobi;

- Programi/projekti brige o osobama s posebnim potrebama

- Programi projekti ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Dicmo.

 

 

 

Prijavu programa/projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje godinu dana u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u području kulture, civilnog društva, te sve ostale udruge koje nisu u okviru sporta što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Dicmo te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 

1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

 

 • Obrazac opisa programa ili projekta
 • Obrazac proračuna programa ili projekta
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora
 • Obrazac ocjene kvalitete programa ili projekta
 • Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta


Prilozi:

 • Dokaz o registraciji
 • Potvrda nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana za dostavu ponude)

 

2. Obrasci financijskog izvještavanja po završetku projekta ili programa

 

 • Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu
 • Obrazac financijskog izvješća provedenog programa ili projekta

 

 

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Dicmo (www.dicmo.hr) zajedno s ovim Javnim pozivom. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa.

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Dicmo ) na sljedeću adresu:

 

 

Općina Dicmo

Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo

 

Prijava na  Javni poziv za financiranje javnih potreba

u kulturi, civilnom društvu te financiranje svih ostalih udruga koje nisu u okviru sporta Općine Dicmo u 2023. godini

 

- NE OTVARATI -

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje javnih potreba u kututi, civilnom društvu, te financiranju svih ostalih udruga koje nisu u okviru sporta Općine Dicmo u 2023. godini.

 

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@dicmo.hr, najkasnije 15 dana prije isteka natječaja.

 

 

 

 

KLASA:  402-01/23-01/2

URBROJ:2181-21-02-23-1

Dicmo Kraj, 15. ožujka 2023. godine

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                 Petar Maretić, v.r.


Obrasci:

Upute prijaviteljima 

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna programa ili projekta 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Obrazac ocjene kvalitete programa ili projekta

Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu

Obrazac financijskog izvješča provedenog programa ili projekta 

Temeljni akt - Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo broj 3/2023)

 

Images
 • 7. April 2023.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/2008, 61/2011, 04/2018 i 112/2019), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik/ica za projekte u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dicmo, dana 07. travnja 2023. godine objavljuje  POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA. Images
 • 5. April 2023.

Održane pripreme za državnu maturu

Tijekom ožujka u općinskoj vijećnici u Općini Dicmo uspješno su održane pripreme za državnu maturu u suradnji s prof. matematike i informatike, savjetnicom Olgom Nerlović te mag. philol. russ, mag. anthrop. i mag. rel. int. Viktorijom Bahmatovom Nerlović.  Maturanti su imali priliku besplatno obnoviti svoje znanje iz matematike i engleskog jezika. Puno uspjeha želimo svim maturantima tijekom polaganja ispita.
Images
 • 3. April 2023.

Općini Dicmo dodijeljena bespovratna sredstva za izradu projektno- tehničke dokumentacije

Temeljem prijave projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije „BIdiCMO – Projekta izgradnje i opremanja biciklističke i zelene infrastrukture Općine Dicmo“  na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstva „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Općina Dicmo je osigurala 309.787,47 € bespovratnih sredstava.

Sredstva će se utrošiti u izradu studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, te dokumentacije o nabavi.

Sve navedeno je potrebno za uspješan početak radova na izgradnji i opremanju biciklističke i zelene infrasturkture koja će oplemeniti prostor Općine Dicmo.

Cilj projekta „BIdiCMO“ je uspostavljanje biciklističke infrastrukture sa pripadajućim sadržajima zelene infrastrukture, podizanje sigurnosti prometa te povezivanje biciklističkih prometnica na području Općine. Sve navedeno se uklapa u nastojanja Općine Dicmo da prostor Općine prilagodi mladim obiteljima, pružajući im sigurnost, mobilnost, razonodu i mogućnost aktivnog i zdravog života. Također Općina ovim projektom želi poduprijeti ruralni razvoj i razvoj aktivnog turizma uz istovremenu zaštitu okoliša i prirodnih ljepota svoga kraja.

Images
 • 31. March 2023.

Općini Dicmo dodjeljena financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava Općina Dicmo je od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade dobila financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini u iznosu od 29.040,00 €. Prioritet Općine Dicmo je poticanje razvoja institucionalne skrbi za djecu rane i predškolske dobi u cilju demografske obnove te ulaže velike napore u realizaciji istog. Za ostvarenje cilja Općina Dicmo gradi novi dječji vrtić te će joj sredstva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade osigurati likvidnost proračuna.

Dio dobivenog novca Općina će izdvojiti za financijsku pomoć roditeljima oslobađajući ih obveze plaćanja udjela u cijeni vrtića za mjesec svibanj.

Images
 • 29. March 2023.

Javni radovi 2023

Općina Dicmo u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodi program “Javni radovi” u okviru kojeg će biti zaposlene 2 osobe na rok od 6 mjeseci. Zaposlenici na javnim radovima obavljat će poslove iz područja komunalnih djelatnosti, održavanja javnih površina, groblja i drugih površina. Natječaj za zapošljavanje otvoren je do 05.04.2023. godine (srijeda) , a prijave se podnose osobnim dolaskom u prostorije općine Dicmo, poštom ili mailom. Tekst natječaja možete pogledati ovdje.

Images
 • 27. March 2023.

Početak rada bibliobusa u Dicmu

Gradska knjižnica Marka Marulića Split uspostavlja nakon 30 godina županijsku bibliobusnu službu zahvaljujući EU projektu „Za dobre vibre – čitaj libre“, sufinanciranom od strane EU iz Europskog socijalnog fonda te Državnog proračuna Republike Hrvatske. Općina Dicmo je partner u projektu. 

Više o projektu možete doznati na poveznici: https://www.gkmm.hr/kategorija/za-dobre-vibre-citaj-libre.

U Općini Dicmo stajalište bibliobusa će biti u centru, iza zgrade pošte, a dolaziti će dva puta mjesečno. Točan raspored sa lokacijama te vremenom dolaska i zadržavanja na pojedinom stajalištu možete pogledati ovdje. 

Za upis je potrebno ispuniti pristupnicu, a prilikom učlanjenja potrebno je dostaviti i sliku za iskaznicu – osobno ili na mail: bibliobus@gkmm.hr. 

Cijena izrade iskaznice je 2 eura, a članarina za 2023. godinu je besplatna za sve korisnike koji se učlane u bibliobusnu službu. Djeci i mlađima od 18 godina roditelji trebaju potpisati pristupnice kako bi se učlanili.  

Bibliobusna služba bit će dostupna i na mobitel 091/622-9391 od ponedjeljka do petka od 7. 30 do 14.30 sati.  
Images
 • 22. March 2023.

Obrada zahtjeva za prijedloge Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Dicmo

Nakon javnog uvida koji je završio 15. ožujka u tijeku su obrade zahtjeva Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Dicmo koje su zaprimljene na javnoj raspravi održanoj 7. ožujka i javnom uvidu koji je trajao od 01. ožujka do 15. ožujka.  Mole se mještani za strpljenje, očekuje se da će zahtjevi će biti obrađeni do 15. travnja nakon čega će podnositelji zahtjeva biti obaviješteni. 

Images
 • 21. March 2023.

Općinski načelnik Općine Dicmo potpisao Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i kompostera.

Danas, 21. ožujka 2023. godine u općinskoj vijećnici Općine Dicmo općinski načelnik Petar Maretić je potpisao ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu i kompostera sa dobavljačem Eol- Ekos d.o.o., zastupanu po direktoru Kristijanu Jurišiću. Ugovor je potpisan u vrijednosti 43.750,00 eura od čega 60% iznosa sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ovim projektom općina Dicmo će značajno smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Projekt će doprinijeti uspostavi cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom što je glavna aktivnost zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša, te će smanjiti troškove koje općina Dicmo plaća za odvoz i deponiranje otpada.

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab